clt255: Kieliteknologian tilastomenetelmät - syksy 2007

Kotitentti (julkaistu 29.11.2007 klo 12:00)

HyClt255s2007homeExam

Kurssityöt

Kurssin loppupuolella (Periodi 2) pidetään esityksiä (suullinen ja kirjallinen esitys) työryhmissä tai itsenäisesti tehdyistä töistä. Tämä korvaa kurssin lopputentin.

Aikataulu

pvm agenda
8.11. Esimerkkitestejä, esim. ANOVA
15.11. Kertausta, projektityöskentelyä
22.11. Projektityöskentelyä, esityksiä?
29.11. Esitykset, kotitentti jaetaan
13.12. Kotitentin deadline*, *kirjallisten työraporttien palautus

Ehdotuksia töiden aiheiksi

 • Automaattinen PDF-raportin generointi korpus- tai frekvenssidatasyötteestä
 • Raportti omasta lingvistisestä tilastollisesta analyysista
 • "Yksi data, monta visualisointia"
 • Tutkimussuunnitelman selvitys tilastollisista analyyseista + mahdollisia esimerkkiajoja
 • R-portfolio, jossa tiivistettynä itse tehdyn tilastoanalyysin vaiheet + esimerkkejä

Ehdotuksia lähdemateriaaliksi

3. Istunnon mallit# ESIMERKKI 1:   SANAPITUUDET

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/sanapituudet.txt",header=T) -> data
> data
  len
1  12
2  11

... # tulikin 1-sarakkeinen taulu

> data$len->pit
> pit
 [1] 12 11 11 9 11 10 8 2 17 5 10 2 18 15 4 13 5 4 8 5 7 20 10 11 8
 [26] 9 11 10 11 14 11 4 6 14 9 4 22 10 7 21 15 9 5 18 17 22 7 7 9 5
 [51] 9 2 11 9 4 22 5 5 7 8 12 2 8 11 9 9 10 7 10 9 2 10 11 7 6
 [76] 11 7 10 18 12 2 8 8 2 9 10 16 2 11 11 9 6 11 16 2 2 4 4 8 5
[101] 9 5 11 8 11 13 2 11 3 6 4 7 4 9 16 7 8 14 14 6 10 18 8 10 2
[126] 16 6 6 1 5 11 12 5 11 6 3 7 11 21 5 10 3 4 8 6 3 4 11 9 17
[151] 5 14 10 12 8 4 10 18 2 10 23 9 2 11 4 2 3 6 4 3 2 14 15 3 5
[176] 13 9 17 3 13 6 22 16 8 21 7 19 8 5 6 14 23 13 7 16 2 6 5 8 6
[201] 13 5 18 6 23 12 7 9

> hist(pit)

> range(pit)
[1] 1 23

> hist(pit,breaks=0:23)

> truehist(pit)      # MASS-kirjaston funtktio

Error: could not find function "truehist"

> library(MASS)
> truehist(pit)       # nyt toimii, tulee värikäs plottaus


> hist(pit,breaks=0:23)->h

 # hist() tuottaa grafiikan lisäksi myös data framen:

> h> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/sanaluokka.txt", header=T) -> luokka
> luokka
  n pos
1  7  A
2 14 ADV
3 101  N
4  7 NUM
5  8 PRON
6 46  V
> plot(luokka)

# kiinnitetään data frame jotta voidaan käyttää suoraan sen sarakkeita nimillä

> attach(luokka)
> barplot(n,names=pos)

# tehdään sama tiedostoon

> jpeg("posbar.jpg",width=400,height=300)
> barplot(n,names=pos)
> dev.off()

# Värien käyttö:

> barplot(n,names=pos,legend.text=pos,col=c("WHITE","BLACK","BLUE","YELLOW","RED","ORANGE"))

# lopuksi irroitetaan data frame

> detach(luokka)

# ESIMERKKI 2: Sanaluokka ja sanapituus


> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/pospit.txt",header=T)->pospit
> pospit
   pos len
1   A 11
2   A 11
3   A 14
4   A 10
5   A  5
6   A 12
7   A 14
8  ADV 11
9  ADV 11
10  ADV  8
...


> summary(pospit)
  pos      len    
 A  : 7  Min.  : 2.000 
 ADV : 3  1st Qu.: 6.000 
 N  :101  Median : 9.000 
 NUM : 7  Mean  : 9.843 
 PRON: 8  3rd Qu.:12.250 
 V  : 46  Max.  :23.000 

> plot(pospit)
> attach(pospit)
> tapply(len,pos,mean)
    A    ADV     N    NUM   PRON     V 
11.000000 10.000000 12.148515 4.428571 4.375000 6.369565 


# Sanapituuksien kvantiilit sanaluokittain

> tapply(pospit$len,pospit$pos,quantile)
$A
 0% 25% 50% 75% 100% 
 5.0 10.5 11.0 13.0 14.0 

$ADV
 0% 25% 50% 75% 100% 
 8.0 9.5 11.0 11.0 11.0 

$N
 0% 25% 50% 75% 100% 
  4  8  11  16  23 

$NUM
 0% 25% 50% 75% 100% 
 2.0 2.0 3.0 6.5 9.0 

$PRON
 0% 25% 50% 75% 100% 
2.00 3.75 4.50 5.25 6.00 

$V
  0%  25%  50%  75% 100% 
 2.00 3.25 6.00 9.00 14.00 


> detach(pospit)# ESIMERKKI 3:  SANALUOKKA, SANAPITUUS JA FREKVENSSI


> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/pospitfrekv.txt")->ppf
> ppf
   V1 V2 V3
1  pos len n
2   A 10 1
3   A 11 2
4   A 12 1
5   A 14 2
...

> attach(ppf)

Tulostetaan sama data tiiviinä (tässä mean-funktion käyttö on turhaa)

> tapply(n,list(pos,len),mean)
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A  NA NA NA 1 NA NA NA NA 1 2 1 NA 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
ADV NA NA NA NA NA NA 1 NA NA 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
N  NA NA 1 3 6 8 9 10 10 10 5 4 4 3 6 4 6 1 1 3 4 3
NUM  3 1 1 NA NA NA NA 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PRON 1 1 2 2 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
V   8 4 3 6 3 4 5 4 3 4 NA 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA


# Sanapituuksien frekvenssit - Frequency of word lengths (summataan kaikista sanaluokista):

> tapply(n,list(len),sum)->fol
> fol
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
12 6 7 12 11 12 15 16 14 18 6 5 7 3 6 4 6 1 1 3 4 3 
> barplot(fol)

> detach(ppf)


# VINKKI 3. ISTUNNON KOTITEHTÄVÄN TEKEMISTÄ VARTEN

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/perusmuodot.txt",header=T)
   n         lemma
1  3      aikaisemmin
2  2         aikoa
3  1          asia
4  1        budjetti
5  1        budjetti

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/perusmuodot.txt",header=T)->f

# Järjestetään yleisyyden mukaan:

> f[order(f$n),]
   n         lemma
3  1          asia
4  1        budjetti
5  1        budjetti
6  1        budjetti

...

12  4           ei
90  4           se
126 5        veikkaus
17  6          että
20  6        hallitus
10  8          edus
24  8           ja
73 10          olla

# Tallennetaan tämä sortatuksi data frameksi "sd".

# Lisätään rank-sarake:

> 1:134->sd$rank


# Ja sitten plottailemaan.


5. istunto

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rmacbeth/Macbeth_lemmas.txt")->lemmas
> cut(1:4101,breaks=41,labels=F)->lemmas$chunk
> lemmas$V1->l
> lemmas$the<-(l=="the")
> lemmas$king<-(l=="king")
> lemmas$have<-(l=="have")
> countThe = tapply(lemmas$the,lemmas$chunk,sum)
> countHave = tapply(lemmas$have,lemmas$chunk,sum)
> countKing = tapply(lemmas$king,lemmas$chunk,sum)


6. istunto

Kappale 3, tehtävä 2: (Sanojen määrä kussakin pätkässä)

> plot(countHave,type="h")
> plot(countThe,type="h")
> plot(countKing,type="h")

(h = high density line)


Kappale 3, tehtävä 3: (Pätkien lukumäärä, joissa n kpl sanan esiintymiä)

> plot(xtabs(~countHave))
> plot(xtabs(~countThe))
> plot(xtabs(~countKing))


Kappale 3, tehtävä 4: (Suhteutetaan edellinen tulos ja plotataan lisäksi teoreettinen Poisson-jakauma)

> lambdaThe=sum(lemmas$the==TRUE)/max(lemmas$chunk)
> lambdaHave=sum(lemmas$have==TRUE)/max(lemmas$chunk)
> lambdaKing=sum(lemmas$king==TRUE)/max(lemmas$chunk)
> lambdaThe
[1] 4.170732
> lambdaHave
[1] 2.439024
> lambdaKing
[1] 0.4146341

> plot(xtabs(~countThe)/41)
> lines(0:9,dpois(0:9,lambdaThe))

> plot(xtabs(~countHave)/41)
> lines(0:11,dpois(0:11,lambdaHave))

> plot(xtabs(~countKing)/41)
> lines(0:3,dpois(0:3,lambdaKing))


Kappale 3, tehtävä 5: (Tarkastele graafisesti teoreettisten (Poisson) ja toteutuneiden kvantiilien suhdetta.)

> q=(1:19)*.05

> plot(qpois(q,lambdaThe),quantile(countThe,q),type="o")
> plot(qpois(q,lambdaHave),quantile(countHave,q),type="o")
> plot(qpois(q,lambdaKing),quantile(countKing,q),type="o")8. istunto

 read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/sanapituudet.txt",header=T) -> data
 attach(data)
 
 xtabs(~len)
 plot(xtabs(~len))
 lines(1:23,100*dpois(1:23,mean(len)))
 lines(1:23,100*dnorm(1:23,mean(len),sd(len)))


> ks.test(jitter(len),"pnorm",mean=mean(len),sd=sd(len))

  One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: jitter(len) 
D = 0.1061, p-value = 0.0185
alternative hypothesis: two-sided 


> ks.test(jitter(len),"ppois",lambda=mean(len))

  One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: jitter(len) 
D = 0.2059, p-value = 4.372e-08
alternative hypothesis: two-sided 


> detach(data)

...


 read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rplot/pospit.txt",header=T)->pospit
 attach(pospit)

> tapply(len,list(pos),summary)

 len[pos=="PRON"] -> pronlen
 len[pos=="V"] -> vlen
 len[pos=="NUM"] -> numlen
 len[pos=="N"] -> nlen
 len[pos=="ADV"] -> advlen
 len[pos=="A"] -> alen

plot(pospit)

t.test(nlen,vlen)

...

> anova(lm(len~pos))
Analysis of Variance Table

Response: len
      Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
pos     5 1545.68 309.14 16.442 3.626e-13 ***
Residuals 166 3121.08  18.80           
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1 


> anova(lm(len~pos=="PRON"))
Analysis of Variance Table

Response: len
        Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
pos == "PRON"  1 250.9  250.9 9.6575 0.002211 **
Residuals   170 4415.9  26.0          
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1 

> detach(pospit)

...

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rmacbeth/Macbeth_data.txt",header=T)->macbeth
> attach(macbeth)
> plot(macbeth)
> plot(pos,len)

> xtabs(~pos)
   
> N<-(pos=="N")+0
> V<-(pos=="V")+0


> xtabs(~len[V==1])
len[V == 1]
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 
153 80 315 144 52 33 17  4  3 

> xtabs(~len[N==1])
len[N == 1]
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 18 
 88 222 195 155 173 57 38 21  9  9  2  2  1  1  3 

> plot(xtabs(~len[N==1]))
> lines(xtabs(~len[V==1]))
> anova(lm(len~V+N))
Analysis of Variance Table

Response: len
      Df Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)  
V      1 0.01704 0.01704  0.0054 0.9416  
N      1 3871.9 3871.9 1218.4148 <2e-16 ***
Residuals 4098 13022.5   3.2           
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1 


> anova(lm(len~PL+SG))
Analysis of Variance Table

Response: len
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
PL      1  18.5  18.5 4.4866 0.03422 *
SG      1   9.5   9.5 2.3169 0.12805 
Residuals 4098 16866.4   4.1         
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1 


9. istunnon koodit

> read.table("http://www.ling.helsinki.fi/~anyrkko/Rmacbeth/Macbeth_data.txt",header=T)->macbeth
> summary(macbeth)
   lemma      len       pos      SG       PL    
 the  : 171  Min.  : 1.000  N   :976  Min.  :0.000  Min.  :0.0000 
 and  : 137  1st Qu.: 3.000  V   :801  1st Qu.:0.000  1st Qu.:0.0000 
 i   : 122  Median : 4.000  PRON  :675  Median :0.000  Median :0.0000 
 you  : 122  Mean  : 4.088  PREP  :364  Mean  :0.474  Mean  :0.1714 
 be   : 120  3rd Qu.: 5.000  DET  :289  3rd Qu.:1.000  3rd Qu.:0.0000 
 he   : 101  Max.  :18.000  ADV  :258  Max.  :1.000  Max.  :1.0000 
 (Other):3328          (Other):738                  


# Lisätään tarkasteluun chunk-indeksi (kukin pätkä sisältää 100 sanaa)

> length(macbeth$lemma)
[1] 4101
> macbeth$chunk<-floor((1:4101)/100)+1


> attach(macbeth)
> length(lemma)
[1] 4101
> summary(macbeth)
   lemma      len       pos      SG       PL    
 the  : 171  Min.  : 1.000  N   :976  Min.  :0.000  Min.  :0.0000 
 and  : 137  1st Qu.: 3.000  V   :801  1st Qu.:0.000  1st Qu.:0.0000 
 i   : 122  Median : 4.000  PRON  :675  Median :0.000  Median :0.0000 
 you  : 122  Mean  : 4.088  PREP  :364  Mean  :0.474  Mean  :0.1714 
 be   : 120  3rd Qu.: 5.000  DET  :289  3rd Qu.:1.000  3rd Qu.:0.0000 
 he   : 101  Max.  :18.000  ADV  :258  Max.  :1.000  Max.  :1.0000 
 (Other):3328          (Other):738                  
   chunk   
 Min.  : 1.00 
 1st Qu.:11.00 
 Median :21.00 
 Mean  :21.02 
 3rd Qu.:31.00 
 Max.  :42.00 
        
> N<-(pos=="N")+0
> V<-(pos=="V")+0
> lm(len~N+V)->m
> summary(m)

Call:
lm(formula = len ~ N + V)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-2.7602 -1.3868 -0.3868 0.6132 12.2398 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.38683  0.03698  91.59  <2e-16 ***
N      2.37341  0.06799  34.91  <2e-16 ***
V      0.69681  0.07304  9.54  <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 1.783 on 4098 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2292,   Adjusted R-squared: 0.2288 
F-statistic: 609.2 on 2 and 4098 DF, p-value: < 2.2e-16 

> summary(lm(len~N*PL))

Call:
lm(formula = len ~ N * PL)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-2.7680 -1.6301 -0.2286 0.7714 12.2320 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.63005  0.03511 103.386 < 2e-16 ***
N      2.13799  0.07347 29.099 < 2e-16 ***
PL     -0.40143  0.08752 -4.587 4.64e-06 ***
N:PL     0.36338  0.16729  2.172  0.0299 * 
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 1.798 on 4097 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2161,   Adjusted R-squared: 0.2155 
F-statistic: 376.5 on 3 and 4097 DF, p-value: < 2.2e-16 

> anova(lm(len~N*PL))
Analysis of Variance Table

Response: len
      Df Sum Sq Mean Sq  F value  Pr(>F)  
N      1 3582.6 3582.6 1108.3186 < 2.2e-16 ***
PL      1  53.0  53.0  16.3919 5.246e-05 ***
N:PL     1  15.3  15.3  4.7181  0.02990 * 
Residuals 4097 13243.5   3.2            
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
> N<-(pos=="N")+0
> PRON<-(pos=="PRON")+0
> anova(lm(len~N*PL+PRON*PL))
Analysis of Variance Table

Response: len
      Df Sum Sq Mean Sq  F value  Pr(>F)  
N      1 3582.6 3582.6 1178.2364 < 2.2e-16 ***
PL      1  53.0  53.0  17.4260 3.049e-05 ***
PRON     1  547.6  547.6 180.1072 < 2.2e-16 ***
N:PL     1   0.8   0.8  0.2675   0.605  
PL:PRON   1  258.8  258.8  85.0987 < 2.2e-16 ***
Residuals 4095 12451.6   3.0            
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
> summary(chunk)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
  1.00  11.00  21.00  21.02  31.00  42.00 
> xtabs(PRON~chunk)
chunk
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 6 12 14 9 17 14 15 22 7 20 15 13 15 22 18 16 13 15 17 21 19 18 19 18 19 20 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
20 24 12 11 12 21 19 19 13 9 20 28 21 17 15 0 
> plot(xtabs(PRON~chunk))
> xtabs(PRON~chunk)->nPRON
> hist(nPRON)
> hist(nPRON,0:30)
> sum(PRON)
[1] 675
> lPRON=sum(PRON)/41
> lPRON
[1] 16.46341
> plot(nPRON)
> xtabs(~nPRON)
nPRON
 0 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 28 
 1 1 1 2 1 3 3 2 5 1 3 3 5 4 3 2 1 1 
> xtabs(~nPRON)->cfPRON
> plot(cfPRON)
> lines(0:28,dpois(0:28,lambda=lPRON)*10)
> lines(0:28,dpois(0:28,lambda=lPRON)*41)
> ks.test(jitter(nPRON),"ppois",lambda=lPRON)

    One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: jitter(nPRON) 
D = 0.1314, p-value = 0.4263
alternative hypothesis: two-sided 

> 

Linkkivinkkejä

Korpuksia:

Testeistä:

Topic revision: r16 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback