Tutkimuksen aiheena on pilkun käyttö jossain tekstissä. Käytännössä siis käytän grep-ohjelmaa jonkun tekstikorpuksen kanssa ja lasken, kuinka monta kertaa pilkku esiintyy eri alistus- ja rinnastuskonjunktioiden kanssa. Lasken toki myös pilkkujen kokonaismäärän, ja konjunktioiden lisäksi teen myös kategorian "muut".

Käytännössä siis data tulee näyttämään jokseenkin tältä:


että  345   a
jotta  125   a
koska  456   a
...
ja   98   r
sekä  45   r
...
muut  658   m

Alistuskonjunktiot on merkitty a:lla ja rinnastuskonjunktiot r:llä. Muut m:llä.

Siitäpä sitten voi plottailla kaavioita ja sen sellaista. Oletuksena on, että pilkkua käytetään varsin usein konjunktioiden kanssa ja erityisesti alistuskonjunktioiden (että, jotta, koska jne.)

Topic revision: r1 - 2007-11-01 - SeppoNyrkko
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback