Z-testi

Käyttötarkoitus

Z-tests [...] generally involve evaluating whether the sample mean value, as an estimate of the population mean, differs from a particular value, a, by a large margin, or whether the difference appears to be not significant. Similar tests can be applied to the difference between two means and for tests on proportions.

Esimerkkejä käyttötarkoituksesta

Wikipediassa laaja ja selventävä esimerkki: http://en.wikipedia.org/wiki/Z-test#Example

Käytön edellytykset ja oletukset

Menetelmää käytettäessä aineiston oletetaan olevan normaalisti jakautunut ja keskihajonta tunnetaan. Otoksen täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta tulos on luotettava.

Samankaltaiset menetelmät

Typically we are looking to see whether a sample mean provides evidence that the population mean has a particular value, such as 0 or 5.5, and within what the range of values the population mean might be expected to be found. For larger samples and/or where the population variance is known, this involves the use of z-tests, whilst for smaller samples, t-tests are used.

Tärkeimmät erityispiirteet suhteessa muihin

Testin palauttamat arvot

Havainnollinen käyttöesimerkki R:llä

Arvojen tulkinta

Merkitsevyyden tunnistaminen arvoista

Käytetyt lähteet

Ensimmäinen kommentti

Toinen kommentti

-- GrohnL - 2012-10-02

Topic revision: r4 - 2012-10-31 - GrohnL
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback