Tilastollisten menetelmien taksonomiaa

Opettaja pyytää ensisijaisesti valitsemaan aiheen joka koskee tilastollista testaamista tai mallintamista. Jos huomaat jonkin tärkeän asian, jolle ei ole omaa kohtaa, voit ehdottaa sitä.

Aineiston valmistelu

Tilastollisen aineiston havainnollistaminen ja siitä johdettujen tulosten merkittävyyden esittäminen ymmärrettävästi

Tilastollisten testaaminen

  1. Teoriaa - Johdantoa tilastotieteelliseen teoriaan (opettaja)
  2. Yleiskuva eri testimenetelmistä - kesken
  3. Jakaumaoletus - kesken
  4. Parametriset testit olettavat normaalijakauman (yhteenveto ja yleisluonnehdinta) - kesken
  5. Jakaumien samuuden ei-parametriset testit (yhteenveto ja yleisluonnehdinta) - kesken
  6. Korrelaation tai riippuvuuden testaaminen

Tilastollinen mallintaminen

  1. Regressiomallit - kesken
  2. Luokittelumallit - kesken

Tilastolliset ohjelmistot (ei suositeltava aihe)

Uusia lähteitä:

-- AnssiYliJyra - 2012-09-28

Topic revision: r36 - 2012-11-29 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback