Satunnaismuuttujat

Muuttujien laadusta

Tilastollisen analyysin kannalta muuttujat ovat lukuarvoja tai muita arvoja, joiden olemuksesta tilastollisia analyysejä laskevalla ohjelmalla ei voi olla paljonkaan tietoa. Käyttäjän itse tulisi hahmottaa millaisia muuttujia hän on aineistoonsa ottanut tai saanut. Muuttujia luonnehditaan sen mukaan, millaista asteikkoa niiden voidaan olettaa noudattavan:

Muuttujan arvotyyppi Selitys Ominaisuuksia Esimerkejä
Nominaaliasteikollinen suure (engl. nominal property) Muuttuja saa erillisiä arvoja, joiden suhteesta toisiin arvoihin ei välttämättä voida sanoa paljoa. Skaalalla tai järjestyksellä ei ole mitään merkitystä sanaluokkatieto (N, A, V, PRON, ADV, CONJ, ...), kansallisuus, sukupuoli tai äidinkieli
Järjestysasteikollinen suure (engl. ordinal property) Nominaaliasteikon ominaisuuksien lisäksi tiedämme eri arvojen luontaisen järjestyksen, mikä arvoista tulee ensimmäisenä, mikä seuraavana jne. Minkä tahansa kahden arvon järjestyksen pitää olla pääteltävissä, mutta eri asteiden välisiä askelia emme osaa suhteuttaa toisiins Kyselytutkimuksissa eri/samanmielisyyden asteet ovat varmaan tällaisia. Myös ikäryhmät (imeväinen, leikki-ikäinen, koululainen, aikuinen, vanhus) tai varallisuusluokat ovat usen järjestykseltään selviä.
Intervalliasteikollinen suure (engl. interval property) Järjestysasteikon ominaisuuksien lisäksi voidaan mielekkäästi arvioida arvojen välisten askelien olevan yhtäsuuria. Muuttuja on skaalalla, jossa ei ole (välttämättä) nollaa. kappalemäärät ovat tällaisia, pisteytykset, lämpötilat
Jatkuva-asteikollinen suure (engl. ratio property) kuten intervalliasteikkokin, mutta muuttuja voisi periaatteessa saada kaikenlaisia arvoja, jos ne vaan voi imaista desimaalilukuina. Muuttujan kahden arvon suhde on mielekäs. Muuttujat voivat saada arvon 0. esiintymämäärä, äänen taajuus, äänen kesto, reaktioaika, pituus tai paino.

Lähteet: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/HyClt255s2010L02, Johnson 2008, p. 4

Tehtäviä

  1. Minkä lajinen yllä mainitun luokittelun mukaan olisi (a) tekstissä olevan saneen pituus, (b) tietyn vokaalin kesto millisekunneissa ja (c) lauseen pääverbin persoona?

Parannettavaa

Olisi löydettävä hyviä esimerkkejä muuttujista, jotka ovat intervalliasteikollisia mutta ei jatkuva-asteikollisia. Lähteet eivät ole kyllin selviä tässä kohdin.

-- AnssiYliJyra - 2012-11-28

Topic revision: r1 - 2012-11-28 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback