Neuvoja sellaisen artikkelin kirjoittamiseksi, joka raportoi tilastollisilla metodeilla saatuja tuloksia

Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden tasapainoinen hahmottaminen

  • Valitse tutkimusongelma
  • Selvitä mitä tiedetään tutkimusongelmasta ennestään
  • Valitse tuore ja kiinnostavasti kirjoitettu artikkeli lähtökohdaksi
  • Vältä samojen tulosten toistamista; etsi oma paikkasi kokonaisuudessa
  • Käytä Google, kirjastoja ja NELLI-portaalia yms. lähteiden hankkimiseksi
  • Hahmottele ja tarkenna uusi selvitettävä asia
  • Etsi luonteva tapa ilmaista se alaa kiinnostava tieto, ratkaisu tai lähestymistapa, mitä sinä voisit tutkimuksesi kautta löytää tai arvioida tarkemmin

Johdanon kirjoittaminen

Tutkimusjärjestelyn suunnittelu ja toteutus

Analysoi ja tulkitse tuloksia

Raportoi tulokset

-- AnssiYliJyra - 2012-10-05

Topic revision: r1 - 2012-10-05 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback