Evaluointia R:llä TIP

sana on vapaa

Taulukoiden käsittelyä

Esimerkkidatan lukeminen R:ään kurssin web-sivutiedostosta *kehys* -muuttujaan onnistuu myös näin:

read.table("/web/ling/kit/2006s/clt250/priv/kalvot/dataa/taulu1.txt",header=T)->kehys

Datakehyksen voi rakentaa toisen pohjalta. Tässä tehdään k- ja d-faktorit (ohjelmaversio ja aiheparametri) uuteen kehykseen *tulos*.

tulos <- data.frame(p = kehys$pit, k = rep(c("a","b"),25), d = gl(5,10,labels=c("uutiset","sää","urheilu","tv","viihde")))

detach();attach(tulos)

tapply: yleistyökalu

> tapply(p,list(k,d),var)
 uutiset sää urheilu tv viihde
a   0.2 0.7   1.8 0.5  1.8
b   0.3 1.3   1.7 1.7  1.3

> tapply(p,list(k,d),mean)
 uutiset sää urheilu tv viihde
a   1.8 2.8   2.6 3.0  2.6
b   2.4 2.4   2.2 2.2  2.6

Muita käytettäviä funktioita: TIP

max, var, median, min, ...

Kysymyksiä ja vastauksia HELP

 • Minulla on kysymys: Mitä muita funktioita voi käyttää? -- SeppoNyrkko - 13 Dec 2006 - 10:33
 

Studentin t-testi

T-testi k-faktorin suhteen onnistui näin:

> t.test(p~k)

    Welch Two Sample t-test

data: p by k
t = 0.6934, df = 47.951, p-value = 0.4914
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.3799711 0.7799711
sample estimates:
mean in group a mean in group b
      2.56      2.36

Kysymyksiä ja vastauksia HELP

 

ANOVA

Anova-testi, jossa tutkitaan lauseenpituutta ohjelmaversion ja aiheen yhteisvaikutuksena

> summary(aov(p~d*k))

      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
d      4  1.92  0.48 0.4248 0.7898
k      1  0.50  0.50 0.4425 0.5097
d:k     4  2.80  0.70 0.6195 0.6512
Residuals  40 45.20  1.13

Kysymyksiä ja vastauksia HELP

 
Topic revision: r2 - 2006-12-13 - SeppoNyrkko
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback