Tutkielmien tekoon liittyvää LaTeX-tietoa

Työkaluja:

LaTex-malli tutkielmaa varten

Dokumentin alkumäärittelyt

\documentclass[12pt,a4paper,finnish]{article}
\usepackage{natbib} \bibpunct{(}{)}{;}{a}{,}{,} \bibliographystyle{plainnat} % bibliografiatyyli
%Ota käyttöön jompi kumpi seuraavista riippuen terminaalistasi
%\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage[latin1]{inputenc}
%\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel} % suomen kielen tavutus

Dokumenti yleisrakenne

\tableofcontents
\pagebreak
\begin{document}
\section{Johdanto}
\section{Aineiston tarkempi kuvailu}
\section{Tutkimusongelman tarkempi kuvailu}
\section{Menetelmän tarkempi kuvailu}
\section{Aineiston analyysi, testien kuvailu}
\section{Yhteenvetoa ja pohdintaa}
\bibliography{gradu}
\end{document}

Johdannon mahdollinen rakenne

\subsection{Yleinen aihepiirin määrittely ja aikaisemman tutkimuksen lyhyt luonnehdinta}
  Esim. konekääntäminen, jäsentäminen, morfologinen mallintaminen,... 
  Esim. romanikieli, psykolingvistinen mallintaminen, jne.
\subsection{Tutkimuksen tarkempi tutkimusongelma ("gap") tai avoin kysymys}
  Esim. Miten tämän voisi toteuttaa käytännössä tietyssä kontekstissa?
  Esim. Miten jokin idea toteutetaan tai puute korjataan.
\subsection{Koeaineiston lyhyt luonnehdinta}
  Noin 2 virkettä
\subsection{Tutkimusmenetelmä, jolla vastaan kysymykseen}
  \subsubsection{Tarkasteltavan kielen teoria}
   Noin 2 virkettä joissa viite lähestymistapaan.
  \subsubsection{Tarkasteltavan tehtävän teoria}
   Noin 2 virkettä joissa viite lähestymistapaan.

Kansisivu

\parskip 2mm
\parindent 0mm
\begin{titlepage}
 \setlength{\parindent}{0mm}
 \sloppy
 \large \textsc{Helsingin Yliopisto \\
         Yleisen kielitieteen laitos \\
         Kieliteknologia}
 \vspace{5mm}

 \hrule height3pt
 \vspace{20mm}

 \begin{center}
  \large Pro gradu -tutkielma
  \linebreak \vfill 

  \huge \textbf{Tutkielman nimi}
  \vspace{20mm}

  \Large Tekij‰n Nimi \linebreak
  \normalsize 0000000 % opiskelijanumero
  \vfill

 \end{center}
 \hrule height2pt
 \vspace{15mm}

 Ohjaaja: Ohjaajan Nimi
 \hfill
 99.99.9999   % p‰iv‰m‰‰r‰ (esim. 2.2.2002)
\end{titlepage}

-- AnssiYliJyra - 2012-11-21

Topic revision: r1 - 2012-11-21 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback