Aikaisempien tutkielmien ja tieteellisten artikkeleiden rakenneanalyysiä

Tutkielmien erilaisia jakoja päälukuihin

Tekijä vuosi tutkielma otsikko pääluvut ohjaaja
Laitinen 2005 kandityö Tekstiseikkailupelin jäsentimen lokalisointi Rakenne pääluvut johdanto - Tekstiseikkailupelien historiaa - Kieliteknologisista jäsennysmenetelmistä - Tekstipelien kehitysympäristöjä - TADS - jäsennin, TADS 3:n lokalisointi suomen kielelle - Yhteenveto Carlson
Laine 2004 Kandityö XML-phjainen monikielinen generointi - suomi enlannin rinnalle Johdanto - 4M lyhyesti - Terminologiaa - Englanninkielisen generoijan rakenne ja toiminta - Suomen kielen lisääminen järjestelmään - Valmiin generoijan arviointia - Yhteenveto Carlson
Kuuskoski 2005 kandityö Stemmeritoteutus suomenkieliseen tiedonhakuun Johdanto - Taustaa - Tiedonhaun käsitteitä - Stemmerin toteutus - Korpus - Kyselytermien valinta - Evaluointimenetelmä - Evaluoinnin tulokset - Yhteenveto Carlson
Anu Ylisalmi 2003 kandityö Puheannotaatioiden standardointi Johdanto - Annotaatioarkkitehtuuri - Annotaatiosisältö - Esimerkkinä päällekkäispuhunta - Annotointistandardeja ja -järjestelmiä - Lopuksi Carlson
Lehtonen 2003 kandityö Litteraation automaattinen ajastus Johdanto - Puheentunnistus - Dialogin annotointi - Praat-puheanalyysiohjelma - Automaattinen segmentoija - Lopuksi Carlson
Piitulainen 1995 Pro gradu Kielioppijärjestelmien kokonaisvertailu Johdanto - Jonojoukot ja kielet - relaatiot, jonorelaatiot ja sanarelaatiot - Verkko, puu ja piirrerakenneet - Kategoriakieliopit - Yhteenveto Koskenniemi
Kumlander  2003 kandityö Älykäs tietokoneavusteinen kielenoppiminen - automaattinen japanin verbitaivutin Johdanto - Tietokoneavusteinen kielenoppiminen - Äärelliset tilakoneet - Automaattinen japanin verbitaivutin - Yhteenvetoa ja pohdintoja Carlson
Ylisalmi 2008 pro gradu Terminologisesta sanastotyöstä ontologiseen sanastotyöhön - terminologisen sanastotyön hyödyntämismahdollisuudet ontologiatyössä Johdanto - Terminologinen sanastotyö - Ontologiatyö - Näiden erot ja yhtäläisyydet - Ontologisen sanastotyön menetelmät - Ontologisen sanastotyön työvälineet - Yhteenveto Lindén
Vihtari 2003 kandityö Dialogiannotaatioiden XSL-muunnos Johdanto - Interact-projektin XML-dialogiannotaatiot - XSL-muunnos - Muunnosohjelmien suunnittelu - Yhteenveto Carlson
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Tekstidokumenttien ryhmittely itseorganisoituvalla kartalla Johdanto - Itseorganisoituva kartta - Parannuksia ja muunnelmia - Tekstidokumenttien ryhmittely - Yhteenveto  
Sirjola 2006 pro gradu Suomen kielen aksentuaation CART-mallinnus puhesynteesiä varten Johdanto - Tausta - Suomenkielinen käsitteestä puheeksi synteesi - Ainestot - CART-puiden opetus ja tulokset - Tulokset ja keskustelu - Johtopäätökset Vainio
Puumala 2006 pro gradu Hakukyselyn laajennus Tausta - Tiedonhakumenetelmät - Testitiedonhakujärjestelmä - Lavennusmenetelmä - Evaluointimenetelmät ja testiaineisto - Koe ja testitulokset - Keskustelu - Yhteenveto Lindén
Palviainen 2001 pro gradu Sievers' law in Gothic: a synchronic and diachronic analysis Introduction - Reconstruction of Gothic and Germanic prosodical structures - Diachronic analysis of Sievers' law in Gothic - Synchronic analysis of Sievers' law - The Old Norse and Runic evidence - The West Germanic evidence and the Baltic-Finnic loanwords - Conclusion Unknown
Soininen 2004 pro gradu Tekstin retorisen rakenteen tietokonepohjainen analysointi Johdanto - Kolme tapaa analysoida teksti - Tekstirakenteen tunnistaminen työkaluilla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen dependenssijäsentimen avulla - Tekstiyksiköiden tunnistaminen funktionaalisen dependenssijäsentimen avulla - Loppusanat Carlson

Johdannon rakenneratkaisuja

Tekijä vuosi tutkielmaSorted ascending johdannon tiivisteelmä (tutkimusongelma kursivoitu)
Laitinen 2005 kandityö Työssä tutkitaan miten tekstiseikkalupelit toimivat sekä kerrotaan niiden historiaa. Tekstiseikkalupelit ovat kirjoittajan mukaan tavallaan kirjan ja pelin välimuoto, jossa peliä ohjataan sanoilla. Työssä kerrotaan myös MUD:eista joissa on kuitenkin useampi kuin yksi pelaaja.
Kuuskoski 2005 kandityö  
Laine 2004 Kandityö Luonnollisen kielen tuottaminen - XML-pohjainen generointi... - Tutkimusongelmana on XSLT-transformaatioihin perustuvan luonnollisen kielen generointi
Ylisalmi 2003 kandityö Johdanto: päämäärä, käsitteet, taustaa
Lehtonen 2003 kandityö Johdanto: taustaa, tehtävän määrittely, aineisto
Kumlander 2003 kandityö Kielitaito ja sen opetus - Tietokoneavusteisen kielenoppimisen tilan kartoitus - Luvussa 2 esitellään ala ja historia - Luvussa 3 ... Lopuksi luvussa 6...
Vihtari 2003 kandityö Interact-projektia varten on kehitetty kolme erilaista ... AG on yleisesti käytössä oleva ... AT ja DiAT ovat ... Lisäksi on olemassa ... Tässä esittelen ... ...
Hellemaa 2003 kirjallinen työ (Clt290) Vuonna 1952 Turing havaitsi ... Tätä kutsutaan ... Tunnetuin ... tarkastellaan menetelmää teknisestä näkökulmasta ... soveltuvuutta moniulotteisen aineiston klusterointiin ja visualisointiin ... malli lienee ... Luvussa 2 esitellään ... Luvussa 3 mainitaan ... parannuksia ja laajennuksia ... Luku 4 kuvaa yksityiskohtaisesti ... Tuloksia arvioidaan vaihekohtaisesti
Ylisalmi 2008 pro gradu Viime vuosina... - Periaatttet eivät vakiintuneet - Merkittäviä mahdollisuuksia - Pro gradun tarkoitus on tutkia ... - Tutkielma luvussa se ja se ja lopuksi luvussa 7 on yhteenveto.

Oma arvio rakenneratkasujen toimivuudesta

Kirjoita tähän alle yksi kappale siitä minkä töiden rakenne on mielestäsi selkein ja miksi pidät siitä.

-- AnssiYliJyra - 2012-11-21

Topic revision: r12 - 2012-11-21 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback