Syntaksin harjoituskurssin muistiinpanoja

Tämä dokumentti liittyy samaan aikaan käymääni syntaksin harkoituskurssiin. Tämä ei siis varsinaisesti liity proseminaariin, mutta kirjaan tänne kurssilla ilmenneitä asioita jotka voivat olla hyödyllisiä morfologisen jäsentimen kannalta.

Ensimmäinen luento

Sanojen taivutustyypeistä ilmeni, että nomineiden ja verbien vartalo voi muuttua neljään eri muoton joita nimitetään perusmuodoksi, heikkovokaalimuodoksi, vahvavartalomuodoksi ja konsonanttivartalomuodoksi. (Ei ole aivan selvää onko tästä olemassa poikkeuksia, oletan että ei). Osa muodoista voi olla samanlaisia. Perusmuoto esiintyy nominatiivissa, heikkovokaalivartalo esiintyy genetiivissä, vahvavokaalivartalo esiintyy essiivissä ja konsonanttivartalo esiinttyy partitiivissa. Seuraavassa esimerkkejä:

perusmuoto heikkovokaalivartalo vahvavokaalivartalo konsonanttivartalo
talo - talo n talo na talo on
kivi - kive n kive kive ä
käsi - käde n käte kät
vene - venee n venee venet
taivas - taivaa n taivaa na taivas ta

Lähdekirjallisuudesta pitää ehkä kysyä opettajalta vielä erikseen.

Luennolla käsiteltiin myös sanaluokkien luokittelukriteerejä.

-- PetriUusitalo - 31 Oct 2006

Topic revision: r2 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback