Suomen kielen nominien morfologinen jäsennin

 • Johdanto
   • Tehtävän kuvaus
   • Syötteet
   • Tulosteet
   • Rajaukset
 • Nominien taivutus
   • Sija, luku ja omistusliitteet
   • Taivutusluokat
   • Astevaihtelu
   • Vartaloiden muodostaminen
 • Tuotettavan transtruktorin rakenne ja toimintaperiaate
   • Päätason leksikko
   • Päätteiden lisäysmekanismi
   • Toisen tason säännöt
 • Ohjelman toiminta
   • Syötetiedoston formaatti
   • Ohjelman ajaminen
   • Transtruktorin ajaminen
 • Loppusanat
 • Lähteet

Johdanto

Tehtävän kuvaus

Tarkoituksena on tuottaa ohjelma jonka avulla voidaan annetusta sanalistasta muodostaa transtruktori joka toteuttaa suomen kielen nominien taivutuksen.

Syötteet

Syötteenä annetaan sanalista, joka sisältää nomineita. Jokaisen nominin yhteydessä on esitetty sanan taivutusluokka ja mahdollisen astevaihtelun tyyppi.

On toistaiseksi vielä hieman epäselvä käytetäänkö projektissa ainoastaan esimerkkisanalistaa vai prosessoidaanko kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineisto sellaiseen muotoon, että sitä voidaan suoraan käyttää tässä.

Tulosteet

Lopputuloksena on transtruktorin kuvaus jollakin formalismilla. Luultavasti SFST, mutta jos sitä ei saada toimimaan asianmukaisesti niin sitten jollakin muulla.

Rajaukset

Käsitellään ainoastaan suomen kielen nomineja. Nomineista ei käsitellä yhdyssanoja. Nominien liitepartikkeleita ei toteuteta.

Nominien taivutus

Taivutusluokat

Taivutusluokkien selitys ja esittely

Astevaihtelu

Astevaihtelun selitys ja esittely.

Vartaloiden muodostaminen

Muodostetaan kuusi eri muotoa annetusta nominista. Selitys miten se toteutetaan. Mahdollisesti listaa muutoksista taivutusluokkakohtaisesti

Sijat, Luku ja Omistusliitteet

Listaus olemassaolevista sijoista, yksikkö/monikko ja omistusliitteet.

Tuotettavan transtruktorin rakenne ja toimintaperiaate

Päätason leksikko

Selitys miten vartalot saadaan muodostettua.

Päätteiden lisäysmekanismi

Selitys mekanismista minkä avulla tiettyyn vartaloon saadaan lisättyä tietty päätejoukko.

Toisen tason säännöt

Selitys käyteyistä kakkostason säännöistä. Täällä on ainakin a/ä-vaihteluun liittyvä sääntö. Illatiiviin -Vn päätteen muuttaminen edelliseksi vokaaliksi, sekä i:n muuttuminen e:ksi translatiivissa.

Ohjelman toiminta

Syötetiedoston formaatti

Kuvaus syötetiedoston formaatista. Ja lyhyt esimerkki siitä. Listaus käytettävistä taivutusluokista ja astevaihtelutyypeistä (luultavasti viite lukuun Nominien taivutuksesta).

Ohjelman ajaminen

Ohjelman ajo-ohje. Esittely siitä miten syötetiedostosta saadaan transtruktoritiedosto.

Transtruktorin ajaminen

Esimerkkejä transtruktorin ajamisesta. Generoinnin ja analyysin (recognize) perusteet. Käytetty merkintätapa sijan, luvun ja omistusliitteen ilmaisemisessa.

Loppusanat

Jatkokehitysehdotuksia. Toteutuksessa esiintyneet ongelmat ja/tai vaihtoehtoiset lähestymistavat.

Ohjelman ylläpitämisestä, laajentamisesta ja dokumentaatiosta

Lähteet

...-- PetriUusitalo - 29 Nov 2006

Topic revision: r3 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback