Ohjelman toimintaperiaatteet

Toiminta perustuu tähän. Seuraavassa on selitetty ohjelman yleiset toimintaperiaatteet. Aluksi toteutetaan ainoastaan nominien taivutus.

Lähtötiedot

Nominien tapauksessa syötteenä saadaan tieto nominin perusmuodosta, taivutusluokasta, sekä astevaihteluluokka. Saattaa olla, että astevaihtelun tapauksessa saadaan ainoastaan tieto astevaihtelun olemassaolosta, mutta astevaihteluluokka on tällöinkin kuitenkin triviaali tunnistaa.

Lisää: linkki taivutusluokkiin, linkki astevaihteluluokkiin, linkki esimerkki sanalistaan.

Tietorakenteen toiminta

Nominit: Lähtökohtana on että ohjelma pilkkoo sanasta osan joka pysyy aina samana, kutsumme tätä muotoa jatkossa juureksi. Juuren perään lisätään asianmukainen pääte sen mukaan millaiseksi lekseemin (sana ilman päätemorfeemeja) loppu osa muokkautuu astevaihtelun vaikutuksesta, tätä sanan loppuosaa kutsutaan astevaihtelusuffiksiksi. Lopuksi muodostettavan sanan loppuun lisätään asianmukaiset päätemorfeemit sen mukaan mihin taivutusluokkaan sana kuuluu. Nominien tapauksessa loppuun lisätään vielä tarvitteassa possessiivi suffiksi (ei muuta alkuosaa). Seuraavassa muutama esimerkki.

Lisää: esimerkkitaulukko sanan rakenteesta.

-- PetriUusitalo - 07 Nov 2006

Topic revision: r3 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback