Noiminien taivutustyypit

nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi m.genetiivi m.partitiivi m.illatiivi
valo - valo n valo a valo on valo jen valo ja valo ihin
palvelu - palvelu n palvelu a palvelu un palvelu jen, iden, itten palvelu ja, ita palvelu ihin
valtio - valtio n valtio ta valtio on valtio iden,itten vaitio ita valtio ihin
laatikko - laatiko n laatikko a laatikko on laatikko,laatiko jen,iden,itten laatikko,laatiko ja,ita laatikko,laatiko ihin,ihin

- - - -
valo      
palvelu      
valtio      
laatikko laatiko    
risti riste    
paperi papere    
banaani banaane    
nalle      
kala kalo    
koira koir    
omena omeno omeni  
kulkija kulkijo    
katiska katisko    
solakka solaka solako solakko
korkea korke    
vanhempi vanhempa    
vapaa vapa    
maa ma    
suo so    
filee file    
rose      
parfait      
moni mone mon  
uni une un  
toimi toime toim  
pieni piene pien  
käsi käde kät käte

-- PetriUusitalo - 01 Nov 2006

Topic revision: r2 - 2006-11-28 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback