Esim 5

Tämä ei toimi kunnolla, koska tämä hyväksyy illatiivissa vääriä muotoja. talolla, *talollä, isällä, *isälla.


ALPHABET = [a-zöä] A:[aä] [@#<NOUN><NN><NOM><INE><SG><PL><GEN><ILL><ALL><ELA><ADE><ABL><ESS>]:<>

$NON-FRONT-VOWEL$ = b | c | d | e | f | g | h | i | j |\
          k | l | m | n | p | q | r | s | t |\
          u | v | x | y | z | ä | ö | #

$NON-BACK-VOWEL$ = a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |\
          k | l | m | n | p | q | r | s | t |\
          u | v | x | y | z | o 

$NOUN-SET1$ = isä | talo

$NOUN-SG$ = @$NOUN-SET1$ #   <NOM> |\
      @$NOUN-SET1$ # n  <GEN> |\
      @$NOUN-SET1$ # llA <ADE> 

$S-RULE$ = ($NON-BACK-VOWEL$*) A <=> a |\
          ($NON-FRONT-VOWEL$*) A <=> ä

$NOUN-SG$ || $S-RULE$-- PetriUusitalo - 25 Oct 2006

Topic revision: r4 - 2006-11-28 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback