Morfologisesta astevaihtelusta

Lähde: Iso suomen kielioppi, sivu 73

Astevaihtelu

lkm Suora astevaihtelu vaihtelu käänteinen astevaihtelu lkm
274 karppi : karpin
hyppiä : hypin
pp:p opas : oppaan
tampata : tamppaan
106
2980 tonttu : tontun
saattaa : saatan
tt:t kate : katteen
mitata : mittaan
1290
1220 palkka : palkan
liikkua : liikun
kk:k hake : hakkeen
kurkata : kurkkaan
1750
25 kumpi : kumman
empiä : emmin
mp:mm lumme : lumpeen
kammata : kampaan
40
1432 hento : hennon
myöntää : myönnän
nn : nt vanne : vanteen
rynnätä : ryntään
114
120 aurinko : auringon
tunkea : tungen
ηg : ηη rengas : renkaan
hangata : hankaan
17
13 halpa : halvan lp : lv kelvata : kelpaan 5
98 ilta : illan
yltää : yllän
ll : lt sivellin : siveltimet
vallata : valtaan
130
22 pelko : pelon l : lk hylätä : hylkään 4
13 kulkea : kuljen lj : lk palje : palkeet 16
12 turpa : turvan rv : rp tarve : tarpeet 9
138 virta : virran
kertoa : kerron
rr : rt vierre : vierteen
verrata : vertaan
67
23 korko : koron r : rk perata : perkaan 6
6 kärki : kärjen rj : rk tarjeta : tarkenen 5
n. 520 lahti : lahden
lähteä : lähden
hd : ht viihde : viihteen
kehdata : kehtaan
n. 210
7 vihko : vihot
pyyhkiä : pyyhin
h : hk pyyhe : pyyhkeen
uhata : uhkaan
3
-   hj: hk lahje : lahkeen
rohjeta : rohkenen
8
77 sopu : sovun
viipyä : viivyn
v : p taive : taipeen
levätä : lepään
n. 110
n.910 satu : sadun
pitää : pidän
d : t keidas : keitaan
kohdata : kohtaan
n. 1000
117 reikä : reiän
hakea : haen
- : k aie : aikeen
maata : makaan
174
5 suku : suvun v : k   -

Esimerkkisanalista

 • karppi S01
 • opas S02
 • tonttu S03
 • kate S04
 • palkka S05
 • hake S06
 • ??? S07
 • lumme S08
 • ??? S09
 • vanne S10
 • aurinko S11
 • rengas S12
 • ??? S13
 • ??? S14
 • ilta S15
 • sivellin S16
 • pelko S17
 • ??? S18
 • ??? S19
 • palje S20
 • turpa S21
 • tarve S22
 • virta S23
 • vierre S24
 • korko S25
 • ??? S26
 • kärki S27
 • ??? S28
 • lahti S29
 • viihde S30
 • vihko S31
 • pyyhe S32
 • ??? S33
 • lahje S34
 • sopu S35
 • taive S36
 • satu S37
 • keidas S38
 • reikä S39
 • aie S40
 • suku S41
 • ??? S42
 • hyppiä V01
 • tampata V02
 • saattaa V03
 • mitata V04
 • liikkua V05
 • kurkata V06
 • empiä V07
 • kammata V08
 • myöntää V09
 • rynnätä V10
 • tunkea V11
 • hangata V12
 • ??? V13
 • kelvata V14
 • yltää V15
 • vallata V16
 • kulkea V17
 • ??? V18
 • ??? V19
 • ??? V20
 • kertoa V21
 • verrata V22
 • ??? V23
 • perata V24
 • ??? V25
 • tarjeta V26
 • lähteä V27
 • kehdata V28
 • pyyhkiä V29
 • uhata V30
 • ??? V31
 • rohjeta V32
 • viipyä V33
 • levätä V34
 • pitää V35
 • kohdata V36
 • hakea V37
 • maata V38
 • ??? V39
 • ??? V40


-- PetriUusitalo - 13 Sep 2006

Topic revision: r4 - 2006-10-04 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback