Ongelma 1:
SD-ohjelman symbolit eivät ole ASCII-muodossa. Tämä hankaloittaa elämääni kohtalaisen paljon, koska en voi suoraan liittää tarvittavaa lingvististä informaatiota symbolien yhteyteen.

Ratkaisuehdotus:
SD:tä voidaan huijata. SD syöttää symbolit (tai jonkin määreen niissä yms.) syntetisaattorille; tähän väliin on (ehkä) mahdollista liittää koko generaattorimötikkä "naamioituneena" puhesyntetisaattoriksi. Tällöin SD luulee syöttävänsä tiedot syntetisaattoriin, kuten normaalisti, mutta todellisuudessa vasta generaattori syöttää tiedot TTS:lle.

----> Lingvistinen informaatio ei siis olekaan itse symbolitiedostojen yhteydessä, kuten ensin oletin, vaan se pitää olla generaattorissa. Generaattorin täytyy sisältää vastinkappale SD:n lähettämällä koodille.
Esim.
SD lähettää koodin XY101.
Generaattori hakee taulukosta koodin XY101 jossa sen yhteydessä on tietoja. perusmuoto:pudottaa sanaluokka:verbi ...piirteitä: transitiivinenTarvitaan ainakin 3 tai 4 eri esitysmuotoa.

1) SD:n symbolien "nimet" tai "koodit" jotka
2) Symbolien vastakappaleet ja tarvittava informaatio 3) Sanat perusmuodoissaan + morfosyntaktiset koodit
4) Taivutettu teksti

Eri esitysmuodot vastaavat lineaarisesti? ohjelman prosesseja: ensin otetaan symbolit vastaan, sitten niihin pitää lisätä oikeat morfosyntaktiset koodit jotka lopulta muutetaan tekstiksi.

Morfosyntaktisten koodien käytännöksi valitaan sellainen, joka on yhtenäinen tekstigeneraattorin kanssa. Tekstigeneraattoria ei tämän projektin yhteydessä ruveta koodaamaan, vaan käytetään WGen-ohjelmaa tai vastaavaa. Tällöin siis morfosyntaktisten koodien pitää noudattaa WGen:in tapaa.


Ongelma 2:
Miten generaattori (python-ohjelma) naamioidaan puhesyntetisaattoriksi.

Ratkaisuehdotus:
Ei ole.


Ongelma 3:
Miten generaattori (python-ohjelma) liitetään oikeaan puhesyntetisaattoriin.

Ratkaisuehdotus:
Ei ole.

-- ArtturiSipila - 23 Nov 2006

Topic revision: r2 - 2006-11-28 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback