CLT131: Tekstityökalut (Syksy 2011)

Tätä sivua voi käyttää yhteistyöhön ja muistiinpanojen tekemiseen, sekä kysymysten esittämiseen ja yleiseen keskusteluun, linkkien keruuseen jne.

Kitwiki-aktiivisuudesta voi saada lisäpisteitä, jos tuntee että tehtävistä kerätty pistesaalis ei riitä haluttuun arvosanaan.

Luennot

Tänne voi kirjoittaa kysymyksiä ja muistiinpanoja luennoista.

Ensimmäinen luento

Toinen luento

Harjoitustehtävät

Tänne voi kirjoittaa kysymyksiä ja muistiinpanoja harjoitustehtävistä

Ensimmäiset laskuharjoitukset

Toiset laskuharjoitukset

Harjoitustyö

Linkkejä

Topic revision: r2 - 2011-10-18 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback