Tietojenkäsittelytiede (esim. JoY) erikoistumisala kieliteknologia

  • perusopinnot kieliteknologiasta tehty KIT-verkostossa
  • yht. 148 op (opiskelija haluaa tehdä yli minimitutkinnon ja on sitä mieltä, että se onnistuu 2 lukuvuodessa)

Opintojakso x op
Valmentavat opinnot_ - yht 21 op
Fonetiikan perusteet x 2
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset x 3
Fonologian ja morfologian harjoitukset x 3
Kieliteknologian johdanto    
Ohjelmoinnin perusteet    
XML    
Skriptiohjelmointi    
Morfologinen jäsennys x 2
Syntaktinen jäsennys x 2
Kieliaineistojen tilastomenetelmät x 3
Puheen akustiikka x 3
Kielitypologia x 3
Monikielisten dokumenttien hallinta    
     
Pakolliset opinnot_ - yht 20 op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät x 4
Luonnollisen kielen käsittely x 4
Puheteknologian foneettiset menetelmät x 4
Monikielinen kieliteknologia x 4
Kielen tilastollinen mallinnus x 4
     
Vapaavalintaiset opinnot_ - yht 51 op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
x 16
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi x 5
Monikieliset korpukset ja konekäännös x 5
Ontologiat x 5
Dialogin mallinnus x 5
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen x 5
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria x 5
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi x 5
Muu vapaavalintainen osio    
     
TKK Erikoistumisopinnot_ - yht 0 op
     
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot_ - yht 0 op
     
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ - yht - op
Tiedonhakumenetelmät x 4
Johdatus koneoppimiseen x 4
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta x 4
Todennäköisyysmallit x 4
     
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...)_ - yht 16 op
     
     
Gradu/Diplomityö_ - yht 40 op

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008

Topic revision: r1 - 2008-02-11 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback