Tietojenkäsittelytieteen opiskelija, erikoistumisalana tietojenkäsittelytiede

Opintojakso x op
Valmentavat opinnot_ - yht 16-19 op
Fonetiikan perusteet x 2
Kielitieteen perusteet x 2
Syntaksin harjoitukset x 3
Fonologian ja morfologian harjoitukset x 3
Kieliteknologian johdanto x 3-6
Ohjelmoinnin perusteet    
XML    
Skriptiohjelmointi    
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät    
Puheen akustiikka x 3
Kielitypologia    
Monikielisten dokumenttien hallinta    
     
Pakolliset opinnot_ - yht 20 op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät x 4
Luonnollisen kielen käsittely x 4
Puheteknologian foneettiset menetelmät x 4
Monikielinen kieliteknologia x 4
Kielen tilastollinen mallinnus x 4
     
Vapaavalintaiset opinnot_ - yht ? op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen    
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria    
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi    
Muu vapaavalintainen osio    
     
TKK Erikoistumisopinnot_ - yht - op
     
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot_ - yht - op
     
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ - yht 20 op
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
     
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...)_ - yht 6 op
     
     
Gradu/Diplomityö_ - yht 40 op

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008

Topic revision: r2 - 2008-02-11 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback