Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisala kieliteknologia

  • yhteensä 120 op
  • sekä skriptiohjelmointi että ohjelmoinnin perusteet mukana, tarvitaanko molempia?
  • ei sisällä: syntaktinen eikä morfologinen jäsennys aineopinnoissa

Opintojakso x op
Valmentavat opinnot_ - yht 28 op
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset x 3
Fonologian ja morfologian harjoitukset x 3
Kieliteknologian johdanto x 6
Ohjelmoinnin perusteet x 3
XML x 4
Skriptiohjelmointi x 3?
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät x 3
Puheen akustiikka x 3
Kielitypologia    
Monikielisten dokumenttien hallinta    
     
Pakolliset opinnot_ - yht 20 op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät x 4
Luonnollisen kielen käsittely x 4
Puheteknologian foneettiset menetelmät x 4
Monikielinen kieliteknologia x 4
Kielen tilastollinen mallinnus x 4
     
Vapaavalintaiset opinnot_ - yht 16 op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen x 5
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria x 5
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi x 5
Muu vapaavalintainen osio x 1
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot_ - yht 0 op
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ - yht 0 op
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
     
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...)_ - yht 16 op
     
     
Gradu/Diplomityö_ - 40 op

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008

Topic revision: r3 - 2008-02-11 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback