Degree Requirements

Tutkintoon sisältyvät opinnot, luonnos

Opintokokonaisuus/
Moduuli
HY kieliteknologia HY käännösteknologia HY puheteknologia HY tietojenkäsittelytiede TKK tietojenkäsittelytiede TKK akustiikka
Pakolliset 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op 20 op
Valmentavat (edellytetään) 0-? op 0-? op 0-6 op 0-20 op 0-20 op 0-20 op
Valmentavat (toivotaan) 0 op 0-13 op ? op ? op ? op ? op
Erikoistumisala 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op 20 op
Vapaavalintaiset ? op 38-51 op 38-44 op ? op ? op ? op
Tutkinnon vapaavalintaiset 0 op 0 op 0 op 0 op 20 op 20 op
HOPS+työelämäorientaatio 6 op 6 op 6 op 2-4? op ? op ? op
Seminaari yms. 10 op 10 op 10 op 6 op 10 op 10 op
Gradu 40 op 40 op 40 op 40 op 30 op 30 op

Täydentävät opinnot, mahdollisesti HY käyttäytymistieteellinen tiedekunta tvt-opinnot

Opintopolkuja

Polkupohja:

Opintojakso x op
Valmentavat opinnot - yht ? op
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset    
Fonologian ja morfologian harjoitukset    
Kieliteknologian johdanto    
Ohjelmoinnin perusteet    
XML    
Skriptiohjelmointi    
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät    
Puheen akustiikka    
Kielitypologia    
Monikielisten dokumenttien hallinta    
     
Pakolliset opinnot - yht ? op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät    
Luonnollisen kielen käsittely    
Puheteknologian foneettiset menetelmät    
Monikielinen kieliteknologia    
Kielen tilastollinen mallinnus    
     
Vapaavalintaiset opinnot - yht ? op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen    
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria    
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi    
Muu vapaavalintainen osio    
     
TKK Erikoistumisopinnot - yht 20 op
     
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot - yht 20 op
     
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli - yht ? op
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta    
Todennäköisyysmallit    
     
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...) - yht ? op
     
     
Gradu/Diplomityö - yht ? op

Opintopolkuja

Tausta: opiskelijalla on alempi korkeakoulututkinto ja hänellä on riittävät tiedot ohjelmoinnista (teknisistä taidoista). Vielä kevään 2008 haussa riittäviksi teknisiksi taidoiksi katsotaan perustiedot unix-järjestelmästä, rakenteisista dokumenteista sekä säännöllisistä lausekkeista. Vuoden 2009 hakua varten määriteltävä uudestaan.

Lt = kieliteknologia Tt = käännösteknologia St = puheteknologia Cs = tietojenkäsittely It = informaatioteknologia Ph = kieliaineet

Esim. HltPathXCsSt = tietojenkäsittelytieteen LuK, tavoitteena erikoistuminen puheteknologiaan

HltPath1PhLt

HltPath2PhSt

HltPath3PhTt

HltPath4CsCs

HltPath5CsJoYLt

-- HennaRiikkaLaitinen - 31 Jan 2008

Edit | Attach | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2008-02-11 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback