This page is for drafts of the new curriculum.

HY & TKK

Tilanne nyt:

kpkHYkaava.JPG ditutkinto_perusmalli.jpg

Tavoitteena on muuttaa HY:n tutkinnon pakollisten opintojen osuus 20 opintopisteeksi, jolloin 44 opintopistettä jäisi käytettäväksi valmentaviin (vastaa TKK:n moduulia C) ja vapaavalintaisiin osioihin (Vastaa TKK:n moduulia B). Opiskelijan toimiminen tuutorina osaksi ohjelmaa.

Vastuuyksiköiden ja HY yleisen kielitieteen oppiaineen tarjonta opintopisteinä

Taulukkoon on kerätty opintopisteet mahdollisen yhteisen maisteriohjelman tarjonnasta siten, että ne kattavat kaikista taustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet. Vastuuyksiköiden lisäksi taulukkoon on merkitty HY yleisen kielitieteen oppiaineen osuus tarjonnasta resurssien arvioimista varten.

Opintokohde HY kieliteknologia HY kielitiede HY käännös-
teknologia
HY fonetiikka HY tietojenkäsittely-
tiede
TKK tietojenkäsittely-
tiede
TKK akustiikka
Pakolliset 8 - 4 4 0 4 0
Valmentavat (edellytetään) 6+2+2+3=13 2+3+3=8 0 2 4+4=8   11
Valmentavat (toivotaan)     9 6 24    
Laitoksen opiskelijoilta edellytettävät valmentavat opinnot HY/tktl, samat kuin edellytettävät ja toivottavat yht.         32    
Laitoksen opiskelijoilta edellytettävät erikoisalan opinnot (valittavissa eri aihealueita) TKK/tktl   24
luonnoksen perusteella
      5-?  
Laitoksen opiskelijoilta edellytettävät erikoisalan opinnot TKK/akust.             20
Laitoksen opiskelijoilta edellytettävät erikoisalan opinnot HY/tktl         20    
Vapaavalintaiset erikoiskurssit 6+6=12   6+6=12 ? 20-24 5-? 20

Pakolliset opinnot / A3

Pakollisten opintojen osuus on tällä hetkellä KPK-maisteriohjelmassa 36 op. Tavoitteena on 20 opintopisteen moduuli. Ehdotus (DA)Jokin pakollinen osio suoritetaan opiskelijoiden yhteistoiminnallisena projektina.

Puheteknologia

Luonnos 2 17.1.2008 Kimmo Koskenniemi: riittäisikö 4 op?

Luonnos 1 14.1.2008 Martti Vainio - TKK:n osuus tulisi signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen opetustarjonnasta, joka on tähän poimittu vuoden 2006-2007 opinto-ohjelmasta. Luonnos perustuu ajatukseen, että signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos on mukana KPK-maisteriohjelmassa, mitä ei ole vahvistettu.

 • Puheen käsittely 5 op kurssin TKK S-89.3610 sisältö, vastuuyksikkö mahd. TKK (ks. "Esitietovaatimukset" alla)

Tavoitteena tarjota kaikille opiskelijoille riittävät tiedot puheteknologian keskeisistä sisällöistä, ts. puhesynteesistä ja puheen tunnistuksesta. Syventävät tiedot näistä opetettaisiin vapaavalintaisilla erikoiskursseilla.

Käännösteknologia

Luonnos 2. Kimmo Koskenniemi: riittäisikö 4 op?

Luonnos 1. Lauri Carlson 15.1.2008

 • Monikielinen kieliteknologia 5 op (sisältö muuttuu nykyisestä Kieli- ja käännösteknologia-kurssin suuntaan), vastuuyksikkö HY

Kieliteknologia

Luonnos 1. Kimmo Koskenniemi 17.1.2008

 • Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (Clt270) 3 op + joitakin osioita/harjoituksia opintokohteesta Morfologiset jäsennysmenetelmät (Clt260) 1 op, yhteensä 4 op, vastuuyksikkö HY

 • Syntaktiset jäsennysmenetelmät = Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (Clt233) 3 op + osio opintokohteesta Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (Clt231) 1 op, yhteensä 4 op, vastuuyksikkö HY

Kielen tilastollinen mallinnus

 • Tilastolliset jäsennysmenetelmät 4 op, vastuuyksikkö TKK

Lisämoduuli Erikostumisala B = New curriculum suggestion siirretty pääsivulta (Timo Honkelan luonnos)

The students in the program may have had linguistic or computational and mathematical orientation in their Bachelor-level studies. This influences the structure of the Master's level to a large degree. The students of either orientation will increase their understanding of the other domain, and more importantly, are brought to project situations in which they represent experts of their domain and learn efficient collaboration with the representatives of the other domain.

The students may choose their area of specialization among the following alternatives. Course examples are also included (not conclusive).

Man-machine dialogue systems

 • ...
 • (something on speech)
 • Diskurssianalyysi (CYK245 402989)
 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (CYK220 402983)
 • ...

Multilingualism and translation

 • ...
 • (something on speech)
 • Maailman kielet (CYK170 402975)
 • Maailman kielten kirjoitusjärjestelmät (CYK258 402996)
 • ...

Information retrieval and knowledge management

 • ...
 • Kieli ja kulttuuri (CYK315 472316/403011)
 • ...

Cognitive and social language technology

 • Näkökulmia kielen oppimiseen (CYK253 402992))
 • Psykolingvistiikka (CYK230 402986)
 • Sosiolingvistiikka (CYK235 402987)
 • Ihmisaivojen rakenne ja toiminta (Tfy-99.4247) (http://peili.hut.fi/tfy99247/)
 • ...

Pakolliset tietojenkäsittelytieteen opinnot HY/tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijalle, 20 op valitaan seuraavista:

 • Tiedonhakumenetelmät
 • Johdatus koneoppimiseen
 • Algoritmien suunnittelu
 • Tiedon louhinta
 • Todennäköisyysmallit

Vapaavalintaiset opinnot

Puheteknologia

Vapaavalintaisten kurssien sisältöjä:
 • Puhesynteesi TTS, vastuuyksikkö HY
 • Puheentunnistus, vastuuyksikkö TKK
 • Dialogijärjestelmät, vastuuyksikkö ?
 • Puheaineistot?, vastuuyksikkö HY ?
 • Puheen havaitseminen ja tuottaminen, vastuuyksikkö HY

Käännösteknologia

Vapaavalintaisten kurssien sisältöjä:
 • Monikielinen kieliteknologia, vastuuyksikkö HY, sisältönä tietokoneavusteinen ja rajoitetun kielen kääntäminen. Tarvitaan uusi nimi, sisältö suunnilleen nykyinen Monikielinen kieliteknologia
 • Monikieliset korpukset ja konekäännös, vastuuyksiköt HY ja TKK informaatiotekniikka (nyk. tietojenkäsittelytekniikan laitos), mahd. yhteistyössä.

Kieliteknologia

Vapaavalintaisten kurssien sisältöjä:
 • Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria
 • Grammar Engineering/Kieliopin rakentaminen

Tietojenkäsittelytiede

 • Tiedonhakumenetelmät
 • Johdatus koneoppimiseen
 • Algoritmien suunnittelu
 • Tiedon louhinta
 • Todennäköisyysmallit

Informattiotekniikka/tietojenkäsittelytiede

 • vaihtuva-aiheinen seminaari

Preparatory / C = "Esitietovaatimukset"

Listalla on pakollisten kurssien esitietovaatimusten perusteella koottu lista valmentavista opinnoista sekä XML. Valmentavien opintojen toivotaan sisältyvän tutkintoon, mutta tästä tarvitaan vielä humanistisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kannanotto. Tähän asti perusopintotasoiset opintokohteet on joko edellytetty HY:n valintavaatimuksissa hakukelpoisuuden kriteerinä tai tutkinnon ulkopuolisina täydentävinä opintoina. Jos perusopintotasoiset opintokohteet voidaan sisällyttää tutkintoon, saadaan tulokseksi sekä HY:n että TKK:n opiskelijoiden kannalta yhtenäiset tutkintovaatimukset pakollisten ja valmentavien opintojen osalta.

Esitietovaatimukset voidaan myös testata esim. verkossa olevalla järjestelmällä, jossa opiskelija voi itse tarkistaa lähtötietonsa, mm. testaamalla ne vastaamalla kysymyksiin, jolloin jokin tietty prosentti oikeita vastauksia antaa oikeuden aloittaa kurssi. Puuttuvista tiedoista voi olla tarkka ohjeistus siitä, mistä tarpeellinen tieto löytyy.

Kieliteknologia

 • Kieliteknologian johdanto (Clt140) 3-6 op

Kielitiede

 • Yleisen kielitieteen perusteet (Cyk110) 2-3 op
 • Fonologian ja morfologian harjoitukset (Cyk130) 3 op
 • Syntaksin harjoitukset (Cyk140) 3 op

Fonetiikka

 • Fonetiikan perusteet FP1 2 op
 • Fonetiikan harjoitukset? 3 op?

Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittelyn perusteet

 • Ohjelmoinnin perusteet (Clt230) 3 op, HY/kieliteknologia
 • Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet, osa (Clt231) 2 op, HY/kieliteknologia
 • Ohjelmoinnin perusteet 4 op, HY/TKTL
 • Skriptiohjelmointi 4 op, HY/TKTL
 • Tietorakenteet 8 op, HY/TKTL
 • Java-ohjelmointi 4 op, HY/TKTL
 • Tietorakenteet 8 op, HY/TKTL

XML

 • XML (Clt236) 4 op, HY/kieliteknologia
 • XML-metakieli, HY/TKTL 4 op

Morfologinen jäsennys

 • Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat, osa (Clt260) 2 op

Tilastolliset menetelmät

 • Kieliteknologian tilastomenetelmät (Clt255) 3 op

Puheteknologia

 • Puheenkäsittelykurssin esitietovaatimuksena johdanto signaalinkäsittelyyn, joka voitaisiin antaa jonkinlaisena yleisenä kurssina mikäli TKK:n kurssit ovat humanisteille liian vaativia (laajuus n. 3 op). Mahdollisesti Puheen analyysi, vastuuyksikkö HY.

Esimerkki 1. Mahdolliset TKK:n opiskelijan valmentavat opinnot C-moduuliin

Supplementary Preparatory Course code Course name Credits
  x   Puheteknologian osioita ?  
  x Clt140 Kieliteknologian johdanto 3
  x Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet/osa 2
  x Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat/osa 2
  x Cyk110 Yleisen kielitieteen perusteet 2
  x Cyk130 Fonologian ja morfologian harjoitukset 3
  x Cyk140 Syntaksin harjoitukset 3
  x FP1 Fonetiikan perusteet 2

You may edit the table with the table's own Edit button or through the page's edit feature. Editing the table through the page is useful if you need to delete a row in the middle of the table, for example, or want to make more drastic modifications.

Kurssikuvaustaulupohja (kopioi koodi editin kautta):

Kurssin koodi: testi
Kurssin nimi: ja kurssin nimi testi
op: 1241
Kuvaus: iiiiso kurssi
Käsitteet: largeness, infinity, etc.

Esimerkkitaulu:

Kurssin koodi: koodi123
Kurssin nimi: Joku kurssin nimi
op: 1
Kuvaus: Tämä kurssi käsittelee jotain.
Käsitteet: - jokin
- tai jotain

-- HennaRiikkaLaitinen - 14 Jan 2008

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
JPEGjpg ditutkinto_perusmalli.jpg manage 12.0 K 2008-01-14 - 14:52 UnknownUser  
Unknown file formatJPG kpkHYkaava.JPG manage 9.5 K 2008-01-14 - 15:07 UnknownUser  
Topic revision: r20 - 2008-03-28 - MarttiVainio
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback