OMor: Omorfi-leksikon ja hfst runtime-rajapinnan tekijöiden kokouksia.

24.10.2008

Ensi perjantaihin mennessä:

Inari Laati aikataulun oman työnsä edistymiselle ja tuottaa testimateriaalia joukahainen-sanastosta sekä kotuksen sanalistasta.
Petri Tekee binäärilukijan, joka selvitytyy Miikan kotisivuilla olevasta testimateriaalista.
Jan (Olin poissa koska koodasin yhteen demokilpailuun; teen suunnitelman ja katsastutan sen projektin merkkihenkilöillä jos sopii)
Miikka Tehostaa runtime-binäärin pakkaussuhdetta. Muuntaa pohjoissaamen leksikaalisen transduktorin runtime-formaattiin testausta varten.

Päätettiin, että runtime-binääri koodaa kaiken tiedon headerissä int32 tyyppiseksi, koska se oli epähuomiossa tehty niin testimateriaaliin (tai siis Miikka oli tehnyt, kröhöm)... Tämä muutettiin kitwikiin.

-- MiikkaSilfverberg - 24 Oct 2008

Topic revision: r4 - 2008-11-24 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback