Back to: SuomenKielipankki:Helpdesk

Helpdesk Item: Using Emacs with PuTTY

Description of the Problem

I have a computer with Windows XP and I want to use non-graphical Emacs in corpus.csc.fi or some other Unix machine.

Emacs-editorin käyttö PuTTY-pääteohjelman kautta

Nämä ohjeet koskevat Windows XP-työasemaa, jolta on tarkoitus ottaa yhteys Linux-palvelimeen, kuten CSC:n Corpus-koneeseen ja käyttää tällaisella palvelimella olevaa Emacs-editoria ns. merkkimoodissa. Jos Emacsia haluaisi käyttää ns. ikkunointimoodissa, niin silloin on perehdyttävä WinAxe-ohjelmaa koskeviin ohjeisiin. Merkkimoodissa Emacs kuitenkin toimii hyvin ennustettavasti ja nopealla vastausajalla.

Käyttö suoraan PyTTY:n xterm-määritysten mukaisessa merkkimoodissa on suoraviivaisinta ja vasteajaltaan nopeinta. Samalla se edellyttää käyttäjältä vähän enemmän näppäilyjä ja komentokoodien tuntemusta, kun hiirellä osoittaminen ei ole käytettävissä merkkimoodissa.

Näppäimistö

Kirjainten, mukan lukien ääkkösten ja aksenteilla varustettujen merkkien kirjoittaminen Emacsiin onnistuu samalla tavalla kuin muuannekin, siis esim. à, ü ja ñ tulevat näppäilemällä asianomaista tarkemerkkiä ennen kirjainta.

Meta-merkit tulevat välilyöntinäppäimen vasemmalla puolella olevan Alt -näppäimen kera.

PuTTY:n asetuksissa (Terminal, Keyboard) saattaisi olla hyvä yhdistelmä:

 • The Backspace key: (x) Control-? (127) [koska muuten Emacs tulkitsee sen Help-komentojen alkuosaksi].

 • The Home and End keys: (x) rxvt [koska muuten näitä näppäimiä ei saa toimittamaan sitä, että veisivät kyseisen rivin alkuun ja loppuun; joku automattisesti ladattava pakkaus ottaa muuhun käyttöön sen merkkisarjan, joka lähtee PuTTY:stä muilla asetuksilla].

 • The Function keys and keypad: (x) ESC[n~ [epäselvää, missä tämän kohdan asetusten erot tulevat esille]

Kirjainnäppäimistön ja numeronäppäimistön välissä olevista näppäimistä Insert ja Delete sekä PageUp ja PageDown toimivat ilman erityisiä asetuksia.

Tavallisimmin käytetyistä komennoista seuraavien näppäinyhdistelmät voi olla hyvä opetella erikseen, koska niiden näppäin tai tavallisemmin käytetty näppäinyhdistelmä ei toimi ainakaan ilman erityisiä asetuksia:

C-x u
advertised-undo (perutaan edellisiä komentoja tai näppäilyjä). Tarpeen, sillä näppäinyhdistelmä C-_ ei mene pääteohjelman kautta perille (eikä tälle ole vielä löydetty korjausta kuin tämä vaihtoehtoinen näppäinyhdistelmä).

M-<
beginning-of-buffer (kohdistin siirretään puskurin alkuun). Tarpeen, sillä yhdistelmä C-Home ei mene pääteohjelmalta Emacsille (eikä tälle ole vielä löydetty korjausta kuin tämä vaihtoehtoinen näppäinyhdistelmä).

M->
end-of-buffer (kohdistin siirretään puskurin loppuun). Tarpeen, sillä yhdistelmä C-End ei mene pääteohjelmalta Emacsille (eikä tälle ole vielä löydetty muuta korjausta kuin tämä vaihtoehtoinen näppäinyhdistelmä).

C-a
beginning-of-line (kohdistin siirretään rivin alkuun). Kirjainnäppäimistön ja erillisen numeronäppäimistön välissä oleva Home -näppäin ei oletusasetuksilla toimi (mutta toimii yleensä, kun käytetään rxvt -emulointia).

C-e
end-of-line (kohdistin siirretään rivin loppuun). Kirjainnäppäimistön ja erillisen numeronäppäimistön välissä oleva End -näppäin ei oletusasetuksilla toimi, vaan se on sidottu muuhun toimintoon (mutta alkaa toimia yleensä, kun käytetään rxvt -emulointia).

Home -näppäimen saa toimimaan laittamalla kotihakemiston ~/.emacs -tiedostoon rivin::

  (define-key function-key-map "\e[1~" [home])

End -näppäimen kanssa on sellainen ongelma, että vastaava rivi sen lähettämälle koodille ESC [ 4 ~ asetetaan Emacsin tiedostossa::

  /usr/share/emacs/21.2/lisp/term/xterm.el

toiseen käyttöön <select>.

Hiiri ja hiirellä kopiointi

Merkkimoodissa toimittaessa leikkaaminen ja liimaaminen (cut and paste) hiirellä toimii lähtökohtaisesti täysin pääteikkunan ehdoilla. Tällöin voi muista Windows-sovelluksista kopioida PuTTY:n ikkunaan merkkejä, jollin ne menevät (esim. hiiren oikeanpuoleisen napin valikon avulla) ikään kuin ne näppäiltäisiin. Paikka määräytyy siis siitä, missä kohdistin (point) on eikä siitä, missä hiiri sattuu olemaan liimatessa (paste). Hiiri ei siirrä kohdistinta (point) oikeanpuoleisen napin napsautuksella.

Emacsissa on kuitenkin olemassa oikein hyödyllinen moodi, jolla hiiren saa aktivoiduksi merkkimoodissa olevassa päätteessä:

  (xterm-mouse-mode nil)

Tällöin hiiren vasemman napin napsautus siirtää kohdistimen, hiirellä voi valita alueita ja niitä voi kopioida Emacsin komennoilla (C-y) toisaalle samaan Emacsiin.

Jos seuraava rivi on Emacsin (käyttäjän omassa tai järjestelmän yhteisessä) aloitustiedostoissa, niin rullahiiren rulla vyöryttää ikkunoita::

  (mouse-wheel-mode 1)

Haittapuolena xterm-mouse-modessa on se, että hiirellä merkitty alue ei siirry Windowsin leikepöydälle samalla tavoin kuin pelkältä PuTTY:n pääte-emulaattorin sivulta. Siirtää voi kuitenkin, kunhan tekee seuraavasti. Oletamme tässä, että PuTTY:n asetuksisssa hiiren napit on säädelty siten, että oikea nappi tuottaa valikon, jossa ensimmäisenä on Paste.

 • Muualta Windowsisita valitaan ja kopioidaan alue normaalisti (valikosta tai C-c:llä). Siirrytään PuTTY:yn, jossa Emacs toimii. Hiiren oikealla napilla tuleva "Paste" liimaa äsken kopioidun tekstin Emacsiin.

 • PuTTY:ssä toimivasta Emacsista Windowsiin kopiointi on mutkikkaampaa. Pidetään vaihtonäppäintä (shift) alhaalla, kun maalataan hiiren vasemmalla napilla kopioitava alue. Vapautetaan vaihtonäppäin. Siirrytään Windows-ohjelmaan, johon teksti halutaan liimata. Tavanomaisella valikon liimmaa-vaihtoehdolla (tai C-v:llä) teksti siirtyy. (Huomaa, että hiirellä maalattaessa täytyy ensin vapauttaa vasen nappi ja vasta sitten vaihtonäppäin. Vaihtonäppäimen alaisuudessa maalattu alue tulee eri väriseksi (esim. mustaksi) kuin ilman sitä (esim. siniseksi).)

 • Jos siirretään Widowsissa toimivasta Emacsista tekstiä, se vie leikepöydälle valitut alueet (C-SPC toisessa reunassa, kohdistin alueen toiseen reunaan, M-w), josta ne voidaan siirtää edellä mainitulla tavalla PuTTY:ssä toimivaan palvelimen Emacsiin.

 • Jos siirretään Windowsissa toimivaan Emacsiin tekstiä PuTTYssä toimivalta Emacsilta, kopioidaan teksti kuten yllä, mutta liimataan se C-y (yank) -komennolla ikään kuin se olisi Emacsista itsestään kopioitua tekstiä.

-- KimmoKoskenniemi - 26 Apr 2006

HelpdeskForm
HelpdeskProblemName Using Emacs with PuTTY
HelpdeskProblemAbstract I want to use Emacs in a Unix server using PuTTY in my XP.
HelpdeskUrgency FullyResponded
HelpdeskNumberOfUsers 50
HelpdeskDateIssued 2006-04-26
Topic revision: r2 - 2006-10-20 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback