wrongdoer

  • TYYPPI: ydinelementti vääryyksien tai laittomuuksien tekemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka tekee paheksuttavan tai lainvastaisen teon
  • ESIM: Mitä jos hän ILMIANTAA hänet uskottomuudesta? (Reporting)

Esiintyy kehyksissä

Misdeed, Reparation, Reporting

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback