wrong

  • TYYPPI: ydinelementti Atonement-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: väärä tai paheksuttava teko, jota sovitetaan
  • ESIM: Nyt ei kuitenkaan ihminen voinut eikä voi SOVITTAA syntejään , ei päästä niitten vallasta eikä velasta. (Atonement)

Esiintyy kehyksissä

Atonement

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback