work

  • TYYPPI: ydinelementti Fields-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ajanjakso henkilön uralla, jolloin hän on toimii jossain tietyssä aktiviteetissa tai paikassa
  • ESIM: Valmistuttuaan hän teki töitä TEOLLISUUDESSA vuoden. (Fields)

Esiintyy kehyksissä

Fields

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback