witness

  • TYYPPI: ydinelementti Court_examination-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka on oikeusistunnossa läsnä antamassa jotakin todistusta tapahtuneesta
  • ESIM: Ihmiset käyvät kalpeiksi, kun he pyörtyvät, eikö niin, sanoi tuomari, joka RISTIKUULUSTELI erästä todistajaa. (Court_examination)

Esiintyy kehyksissä

Court_examination

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback