winner

  • TYYPPI: ydinelementti Beat_opponent -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: osapuoli, joka voittaa häviäjän kilpailussa
  • ESIM: Veiterä VOITTI Kampparit vain maalilla , muut joukkueet ovat sen sijaan pahasti ryöpyttäneet mikkeliläisiä. (Beat_opponent)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback