wielder

  • TYYPPI: reunaelementti Weapon-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka käyttää tai kantaa asetta
  • ESIM: PISTOOLIA käyttänyt mies pakeni paikalta punaisella henkilöautolla. (Weapon)

Esiintyy kehyksissä

Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback