weather

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Ambient_temperature

Määritelmä

  • KUVAUS: meteorologiset olosuhteet, jotka määräävät lämpötilan
  • ESIM: Kesäkuussa sähkön kulutus nousi kuukaudessa yli viisi prosenttia VIILEÄN sään vuoksi .

Esiintyy kehyksissä

Ambient_temperature

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback