wearer

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti vaatteisiin ja pukeutumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, jolla on jotain päällään
  • ESIM: Grjäbov RIISUI saappaat, housut, heitti pois alusvaatteet ja oli Aatamin puvussa. (Undressing)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Clothing, Clothing_parts, Dressing, Undressing, Wearing

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback