weapon

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti hyökkäykseen ja väkivaltaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ase, jota käytetään hyökkäyksessä jotain toista vastaan
  • ESIM: Mies oli odottamassa poliiseja talon nurkalla kirveellä ASEISTAUTUNEENA. (Bearing_arms)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä instrument

Esiintyy kehyksissä

Attack, Bearing_arms, Besieging, Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback