voice

  • TYYPPI: ydinelementti Communication_noise-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: puhujan ääni, joka toimii kommunikaation välineenä
  • ESIM: Ja nyt sitten Auduliinska VOIHKAISI koko keittiönsä täyttävällä äänellä, että herra jjesta! (Communication_noise)

Esiintyy kehyksissä

Communication_noise

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback