viewpoint

  • TYYPPI: reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee puhujan tai arvioijan näkökulman
  • ESIM: Kainuun ääni Aila Lavaste palasi ikuisuusteemaan: pääkaupunkilaisille ei OLE OLEMASSA teatteria Kehä kolmosen ulkopuolella. (Existence)

Esiintyy kehyksissä

Existence, Explaining_the_facts, Verification

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback