victim

  • TYYPPI: ydinelementti väkivaltaan ja muuhun haitalliseen toimintaan liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: väkivallan tai muun haitallisen toiminnan urhi tai kohde
  • ESIM: Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella. (Abusing)

Esiintyy kehyksissä

Abusing, Arson, Attack, Besieging, Cause_harm, Defend, Kidnapping, Killing, Manipulate_into_doing, Offenses, Piracy, Rape, Robbery, Theft, Toxic_substance

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback