venue

  • TYYPPI: reunaelementti kilpailemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: paikka tai areena, jossa kilpailu tai pelaaminen tapahtuu ja joka on usein rakennettu siihen tarkoitukseen
  • ESIM: PiPy PELASI ottelunsa poikkeuksellisesti Urheilutalolla ja tämä näkyi joukkueen otteissa ensimmäisessä erässä. (Competition)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback