vehicle

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kulkuneuvoilla liikkumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kulkuneuvo, jolla liikkuminen tapahtuu
  • ESIM: Kaksi valasvenettä TYÖNNETTIIN VESILLE ajamaan takaa jättiläismäistä uros-spermasettivalasta. (Getting_vehicle_underway)

Esiintyy kehyksissä

Board_vehicle, Delivery, Disembarking, Getting_vehicle_underway, Operate_vehicle, Piracy, Quitting_a_place, Ride_vehicle, Setting_out, Vehicle

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback