variable

  • TYYPPI: ydinelementti
Onko tavallisesti ydin- vai reunaelementti (vai kumpi tahansa) ja esiintyykö vain tiettyä aihealuetta käsittelevissä kehyksissä (kuten oikeudenkäyntikehyksissä)

Määritelmä

  • KUVAUS: muuttuja tai ominaisuus, jonka synnyttämälle skaalalle jokin entiteetti sijoittuu
  • ESIM: Queen Victoria Buildning Sydneyn keskustassa on loistokkuudessaan VERTAANSA VAILLA. (Beyond_compare)

Esiintyy kehyksissä

Beyond_compare, Delimitation_of_diversity, Position_on_a_scale

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback