vantage_point

  • TYYPPI: reunaelementti Eclipse-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: sijainti, josta mahdollinen katsoja voisi nähdä esteen peittämän entiteetin
  • ESIM: Tukeva lankkuaita PEITTÄÄ sen valitettavasti muiden kuin pääsylipun lunastaneiden urheilun ystävien näkyvistä. (Eclipse)

Esiintyy kehyksissä

Eclipse

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback