valued_entity

  • TYYPPI: ydinelementti Endangering-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka voi kärsiä negatiivisista vaikutuksista toiminnan tai tapahtuman seurauksena
  • ESIM: Luvan myöntämistä kannatti muun muassa vesi ja ympäristöpiiri, joka totesi alueen pohjavesivirtaukset sellaisiksi, ettei sahan tulo VAARANNA pohjavettä. (Endangering)

Esiintyy kehyksissä

Endangering

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback