value_1

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_change_of_position_on_a_scale

Määritelmä

  • KUVAUS: asian alkuperäinen arvo jollakin asteikolla
  • ESIM: Kaikki oppositioryhmät ovat sitä mieltä, että työllisyyslain mukainen työllistämisvelvoiteaika tulisi nopeasti PIDENTÄÄ kuudesta kuukaudesta kahteentoista. (Cause_change_of_position_on_a_scale)

Esiintyy kehyksissä

Cause_change_of_position_on_a_scale

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback