value

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, joissa jonkin entiteetin jokin ominaisuus saa erilaisia arvoja

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi sen arvon tai tilan, joka määrittää entiteetin puheena olevaa ominaisuutta
  • ESIM: Räjähdyksessä vahinkoja kärsineitä asianomistajia ARVIOIDAAN olevan noin sata . (Estimating)

Esiintyy kehyksissä

Adopt_selection, Amounting_to, Assessing, Estimated_value, Estimating, Extreme_value, Measurable_attributes, Position_on_a_scale, Recording, Unemployment_rate

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback