user

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka käyttää jotakin laitetta tai jolle jokin paikka tai esine on suunniteltu
  • ESIM: Hänen edellään pellolla kulki naapurin käyttämä LAITE, joka niitti juurikkaan naatit talteen. (Gizmo)

Esiintyy kehyksissä

Gizmo, Suitability

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback