useful_location

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: lokaatio, johon pyritään sen hyödyllisyyden tai tarpeellisuuden vuoksi
  • ESIM: Lopulta kun kaikkia muita keinoja jo oli koeteltu, täytyi kapteenin kokonaan kieltää heiltä PÄÄSY kokouksiin . (Having_or_lacking_access)

Esiintyy kehyksissä

Having_or_lacking_access, Openness

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback