use

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi kuvattavan kohteen käyttötarkoituksen
  • ESIM: Lisäksi lähetyksessä oli runsaasti urheilukenkiä, verryttelypukuja, palloja ja erilaisia JÄÄKIEKKOVARUSTEITA . (Accoutrements)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Ammunition, Body_decoration, Building_subparts, Clothing, Connectors, Containers, Gizmo, Ingredients, Locale_by_use, Roadways, Substance, Text, Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback