unresolved_referent

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Indicating

Määritelmä

  • KUVAUS: epäselvä referentti, johon puheessa viitataan sen tunnistamiseksi
  • ESIM: Hän sanoi kommunistien saavan moraalista ja aineellista tukea eräältä ulkovallalta, mutta kieltäytyi myöhemmin antamassaan haastattelussa NIMEÄMÄSTÄ kyseistä maata. (Indicating)

Esiintyy kehyksissä

Indicating

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback