unit

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee erilaisia yksikköjä, esimerkiksi mittayksikköjä
  • ESIM: 16 Ameriikan viime kongressille esitettiin lakiehdotus suuren padon rakentamiseksi Boulder-väylään Colorado-joessa, jonka padon avulla olisi voitu parantaa miljoonia EEKKEREITÄ kuivaa maata sekä tuottaa sähkövoimaa yleisön hyödyksi. (Measure_area)

Esiintyy kehyksissä

Calendric_unit, Measure_area, Measure_duration, Measure_linear_extent, Measure_mass, Measure_volume

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback