undesirable_event

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Catastrophe

Määritelmä

  • KUVAUS: epätoivottu tapahtuma, joka tapahtuu
  • ESIM: Pakistanin KATASTROFAALINEN taloudellinen tilanne saattaa kuitenkin johtaa siihen, että sotilasjohto pyrkii rauhoittamaan niin sisäisen kuin ulkoisen toimintaympäristönsä, ennenkaikkea suhteet Yhdysvaltoihin. (Catastrophe)

Esiintyy kehyksissä

Catastrophe

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback