undertaking

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin projekti, tehtävä tai aktiviteetti, johon henkilöt osallistuvat ja joka on kehyksen kannalta keskeinen
  • ESIM: Hän haluaa tehdä YHTEISTYÖTÄ WWF:n kanssa saimaannorpan pelastamiseksi. (Collaboration)

Esiintyy kehyksissä

Collaboration, Importance, Place_weight_on

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback